Delegowanie zyskuje na znaczeniu listopada


Delegowanie zyskuje na znaczeniu. listopada upłynie maksymalny ograniczenie zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Pracodawca, pragnący postępować współpracę z osobą zatrudnioną na umowie obowiązującej co najmniej od lutego roku, będzie musiał zawrzeć z przed nową umowę, na okres nieokreślony. Natomiast z końcem listopada upłynie -miesięczny zakres skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy. Opodatkowanie przychodów z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności unijny kodeks celny pdf zarazem na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki dla nałożone na polskie podmioty delegujące do wykonywania czynności za granicą. Delegowanie” osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa analiza przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii przychodów osiąganych za granicą. Opodatkowanie uczniów i studentów. Opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. Dochody marynarzy. Weryfikacja rzeczywistości delegowania oraz zapobieganie nadużyciom i obchodzeniu przepisów. Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika (wymóg złożenia przez usługodawcę oświadczenia zawierającego istotne informacje niezbędne w sprawie umożliwienia przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; wymóg przechowywania i udostępniania dokumentów, wymóg wskazania osoby do kontaktów z właściwymi organami państwa przyjmującego). Stosowane środki kontrolne również środki dyscyplinujące. Oświadczenie o delegowaniu pracownika. Dokument A odnośnie do ubezpieczenia społecznego- Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, kopia zgłoszenia delegowania. Dokumenty płacowe, z jakich w każdym wypadku wynika, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom w czasie ich zatrudnienia. Do dokumentów płacowych zaliczają się: umowa o pracę bądź utrwalony na piśmie zapis o treści umowy o pracę w rozumieniu dyrektywy //EWG o dokumentowaniu potwierdzenia wypłaty, dowody dokonania wypłaty przez pracodawcę czy też potwierdzenia przelewów bankowych zapisy płacowe oraz dokumentacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych (np. wykształcenie i poprzednie okresy zatrudnienia, gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego). Przedstawienie i omówienie regulacji prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie . w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rozporządzenie . dotyczące wykonania rozporządzenia .). Zagadnienia podmiotowe także fundamentalne reguły koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przesłanki podlegania ustawodawstwu państwa wysyłającego (przewidywany okres delegowania do miesięcy, wymagany okres podlegania ubezpieczeniom przed delegowaniem poprzez miesiąc. Wykluczenie zastępowania pracowników delegowanych innymi delegowanymi osobami, obowiązek prowadzenia poprzez delegującego pracodawcę znacznej części działalności w państwie, w którym ma siedzibę). Dokument potwierdzający podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego (wykładnia obowiązujących regulacji w poglądach judykatury). Przesłanki podlegania pracowników samozatrudnionych ustawodawstwu państwa wysyłającego. Zasady podlegania ustawodawstwu w odniesieniu do osób wykonujących pracę najemną lub prowadzących działalność na własny rachunek w kilku państwach członkowskich.

Tagi dla artykułu

nowy unijny kodeks celny, unijny kodeks celny art 114, unijny kodeks celny art 18, unijny kodeks celny art 60, unijny kodeks celny isap, unijny kodeks celny pdf

Komentarze: 1


noavatar.png
Twardosław Barnabaszu 2020-04-18

Wierzę, że ta strona internetowa ma kilka naprawdę fantastycznych informacji dla każdego: D. "Moralność, jak sztuka, oznacza gdzieś rysować linię". przez Oscar Wilde.