Pełnomocnictwo i prokura w firmie Współczesny


Pełnomocnictwo i prokura w firmie. Współczesny obrót prawny, odznaczający się bogactwem form, dynamiką, szybkością, profesjonalizmem działań w sferze gospodarczej, wymaga rozlicznych postaci prawnego zastępstwa jego uczestników. Ze względu na źródło możności dokonywania czynności prawnych w cudzym imieniu przedstawicielstwo dzieli się na upoważnienie i przedstawicielstwo ustawowe. w doktrynie prawa terminem plenipotencja określa się także czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie jak i sam dokument pełnomocnictwa. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w postępowanie cywilne w pigułce 2020 obszarze określonym w pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo jest instytucją prawną o ogromnej doniosłości praktycznej dla ułatwienia, zintensyfikowania i przyspieszenia obrotu prawnego. Prokurentem może być tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Może być to tylko osoba pełnoletnia, która nie została choćby po części ubezwłasnowolniona. Prokurentem nie może zostać podmiot prawna (spółka kapitałowa, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe) bądź ułomna osoba prawna (spółka osobowa) Funkcję tę może sprawować zarówno współsprawca spółki handlowej, który nie jest jej ustawowym przedstawicielem. Powoduje to, że prokurentem nie może zostać: współwinny w spółce jawnej i partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowej komandytowo-akcyjnej także członkowie zarządu w spółce kapitałowej. Nie jest dopuszczalne udzielenie prokury członkowi rady nadzorczej spółki. Rada nadzorcza jako organ kontrolny nie powinna reprezentować spółki i podejmować czynności związanych z zarządem spółki. Gdy pełnomocnik zawrze umowę bez odpowiedniego umocowania bądź przekraczając zakres tego umocowania, umowa dla swej efektywności wymaga potwierdzenia mocodawcy. Druga strona umowy może wyznaczyć mocodawcy termin na zajęcie stanowiska, w przypadku braku tego potwierdzenia w wyznaczonym terminie, umowa przestaje wiązać strony. Ze względu na mus wyeliminowania ryzyka naruszenia interesów mocodawcy, pełnomocnik w zasadzie nie może być stroną czynności dokonywanej z ramienia mocodawcy. Nie jest to wykluczone tylko w takich sytuacjach, jak naruszenie interesów nie jest możliwe z uwagi na sens umowy czyli artykułów prawa. Możliwość bycia drugą stroną takiej umowy może też przewidywać znaczenia pełnomocnictwa. Jeżeli prokurent zawrze umowę, przekraczając aspekt swoich uprawnień, ważność umowy będzie zależała od jej potwierdzenia przez przedsiębiorcę, w którego imieniu została ona zawarta. Odmowa potwierdzenia czynności powoduje, że umowa staje się nieważna z mocą wsteczną – od kiedy umorzenie postępowania cywilnego chwili jej zawarcia.

Tagi dla artykułu

kiedy umorzenie postępowania cywilnego, postępowanie cywilne skład sądu, postępowanie cywilne środki zaskarżenia, postępowanie cywilne uproszczone, postępowanie cywilne w pigułce 2020

Komentarze: 1


noavatar.png
Emerencja Walery 2020-05-05

Lubię pomocne informacje, które podasz w swoich artykułach. Będę zakładać swój blog i często sprawdzaj tutaj. Jestem pewna, że ​​będę tu nauczył się nowych rzeczy! Najlepsze szczęście na następny!